User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
การกรอกแบบฟอร์มภาษี W-8BEN สำหรับ Youtube ใน adsense

วิธีการกรอกแบบฟอร์มภาษี W-8BEN สำหรับ Youtube ใน adsense  สำหรับบุคคลธรรมดา เอกกสารประกอบไปด้ว 6 ขั้นตอน **ให้กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ**

เริ่มแรกเลยก็ เลือกเป็น บุคคลธรรมดา ข้างล่างจะถามว่า คุณเป็นพลเมืองหรือผู้พำนักของสหรัฐอเมริกาหรือไม่ ตอบว่า ไม่ แล้วกดถัดไป

วิธีการกรอกแบบฟอร์มภาษี Youtube


ขั้นตอนนี้ เป็นการให้เลือก ประเภทแบบฟอร์มภาษี เลือก W-8BEN แล้วคลิ๊ก เริ่มกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN

วิธีการกรอกแบบฟอร์มภาษี Youtube


ขั้นตอนหมายเลข 1 ใส่ ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ ระบุประเทศ และกรอก TIX ต่างประเทศ คือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

วิธีการกรอกแบบฟอร์มเสียภาษี Youtube


ขั้นตอนหมายเลข 2 กรอกข้อมูลตามภาพเลยค่ะ

วิธีการกรอกแบบฟอร์มเสียภาษี Youtube


ขั้นตอนหมายเลข 3

วิธีการกรอกแบบฟอร์มเสียภาษี Youtube


ขั้นตอนหมายเลข 4

วิธีการกรอกแบบฟอร์มเสียภาษี Youtube


ขั้นตอนหมายเลข 5

วิธีการกรอกแบบฟอร์มเสียภาษี Youtube


ขั้นตอนหมายเลข 6

วิธีการกรอกแบบฟอร์มเสียภาษี Youtube


วิธีการกรอกแบบฟอร์มเสียภาษี Youtube

เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะ หากใครที่กรอกข้อมูลผิดพลาดก็สามารถ กดส่งแบบฟอร์มใหม่  เพื่อกรอกข้อมูลใหม่ได้อีกครั้งค่ะ