User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 
แก้ปัญหา Error code เครื่องปริ้น Canon Pixma G2010

เครื่องปริ้น Canon Pixma G2010 หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จะมีข้อความจะปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และรหัสข้อผิดพลาดจะปรากฏบน LCD เมื่อรหัสข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เมื่อรหัสข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จะมีสัญญาณไฟกระพริบเตือน แสดงให้รู้และมีรหัสข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นบนจอ LCD ทีละตัว โดยรหัสข้อผิดพลาด1ชุดจะมี3ตัว

บทความนี้จะสรุป รวมรหัสข้อผิดพลาดและการแก้ไขของเครื่องปริ้น Canon Pixma G2010 มีดังนี้

รหัสข้อผิดพลาด E02

สาเหตุ

1.กระดาษหมด

2.หากกำลังทำการพิมพ์สองหน้าด้วยตนเอง ตัวเครื่องกำลังเตือนว่าการพิมพ์หน้าแรกเสร็จแล้ว

การแก้ไข

1.เติมกระดาษลงในช่องเติมกระดาษแล้ว กดปุ่มสีดำ(Black)หรือปุ่มสี(Color)ของเครื่องพิมพ์

2.เตรียมทำการพิมพ์อีกหน้าตามคำแนะนำบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

 

รหัสข้อผิดพลาด E03

สาเหตุ กระดาษติดค้างในช่องทางออกกระดาษหรือในช่องเติมกระดาษด้านหลัง

การแก้ไข หากกระดาษติดค้างในช่องทางออกกระดาษ ให้ใช้สองมือดึงกระดาษออกมาทางด้านหน้าอย่างช้าๆพร้อมๆกันเพื่อไม่ให้กระดาษฉีกขาด

หากกระดาษติดค้างในช่องเติมกระดาษ ให้ใช้สองมือดึงกระดาษออกมาทางด้านหลังอย่างช้าๆพร้อมๆกันเพื่อไม่ให้กระดาษฉีกขาดเช่นเดียวกัน

หากกระดาษติดค้างภายในเครื่องให้ปิดเครื่องถอดปลั๊กไฟฟ้าออก เปิดฝาชุดสแกนขึ้นแล้วดึงกระดาษออกเบาๆ พยายามอย่าสัมผัสโดนอุปกรณ์ส่วนต่างภายในเครื่อง

***หากไม่สามารถดึงกระดาษออกมาได้ ให้ปิดและเปิดเครื่องพิมพ์ขึ้นใหม่โดย กระดาษจะถูกจ่ายออกอัตโนมัติ

 

รหัสข้อผิดพลาด E03

สาเหตุ ไม่ได้ติดตั้งตลับหมึกอย่างถูกต้อง

การแก้ไข เปิดฝาชุดสแกนขึ้น จัดตลับหมึกให้เข้าที่แล้วปิดฝาล็อคตลับหมึกให้แน่น

***ข้อควรระวัง หากซื้อตลับหมึกมาใหม่ต้องเอาแผ่นพลาสติกที่ติดกับตลับหมึกออกทุกครั้ง

 

รหัสข้อผิดพลาด E05

สาเหตุ

1.ไม่รู้จักตลับหมึก / มองไม่เห็นตลับหมึก

2.หัวพิมพ์อาจชำรุดเสียหาย

3.ติดตั้งตลับหมึกผิดตำแหน่งหรือสลับสี

4.ได้ติดตั้งตลับหมึกสีเดียวกันมากกว่าหนึ่งอัน

การแก้ไข 

1.ตลับหมึกอาจไม่ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง หรือเครื่องพิมพ์อาจไม่รองรับตลับหมึกตัวนี้ หากกำลังพิมพ์ ให้กดปุ่ม Stop ของเครื่องพิมพ์ เพื่อยกเลิกการพิมพ์ นำตลับหมึกออก และติดตั้งใหม่อย่างถูกต้องตามขั้นตอนด้านบน(หัวข้อError E03)การทำเช่นนี้อาจแก้ไขข้อผิดพลาดได้

2.เปลี่ยนหัวพิมพ์ใหม่

3.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งตลับหมึกแต่ละอันในตำแหน่งที่ถูกต้อง

4.ติดตั้งตลับหมึกแต่ละสีเพียงหนึ่งสีเท่านั้นลงในตำแหน่งที่ถูกต้อง

 

รหัสข้อผิดพลาด E07

สาเหตุ

1.ติดตั้งตลับหมึกผิดตำแหน่งหรือสลับสี

2.ได้ติดตั้งตลับหมึกสีเดียวกันมากกว่าหนึ่งอัน

การแก้ไข 

1.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งตลับหมึกแต่ละอันในตำแหน่งที่ถูกต้อง

2.ติดตั้งตลับหมึกแต่ละสีเพียงหนึ่งสีเท่านั้นลงในตำแหน่งที่ถูกต้อง

 

รหัสข้อผิดพลาด E08

สาเหตุ แผ่นซับหมึกใกล้เต็ม

การแก้ไข  แผ่นกดปุ่มสีดำ(Black)หรือปุ่มสี(Color)ของเครื่องพิมพ์เพื่อทำการพิมพ์ต่อไปสักระยะจนซับเหมึกเต็มแล้วจึงค่อยใช้โปรแกรมเคลียร์ซับหมึก

 

รหัสข้อผิดพลาด E09

สาเหตุ วัสดุป้องกันหรือเทปอาจยังคงติดอยู่กับตัวยึดตลับหมึก

การแก้ไข เปิดฝาชุดสแกน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำวัตถุป้องกันและเทปออกจากตัวยึดตลับหมึกแล้ว หากวัตถุป้องกันหรือเทปยังคงติดอยู่ ให้นำออกและปิดฝาชุดสแกนกลับที่เดิม

 

รหัสข้อผิดพลาด E14,E15

สาเหตุ ไม่รู้จักตลับหมึกหรือใส่ตลับหมึกผิดรุ่น

การแก้ไข ตรวจสอบตลับหมึก ถอดตลับทำความสะอาดแผงทองแดงด้วยกระดาษทิชชู่

 

รหัสข้อผิดพลาด E57

สาเหตุ การจัดตำแหน่งหัวพิมพ์ล้มเหลว

การแก้ไข

1.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์ถูกวางอยู่ในตำแหน่งและทิศทางที่ถูกต้องบนกระจกแท่นวาง

2.ตรวจสอบว่ากระจกแท่นวางและแผ่นการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์ไม่เปรอะเปื้อน

3.ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษที่ป้อนถูกต้อง

4.สำหรับการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์ ให้ป้อนกระดาษธรรมดาขนาด A4 หรือ Letter

5.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวฉีดไม่อุดตัน

6.ตรวจสอบสภาพหัวพิมพ์โดยการพิมพ์ลวดลายตรวจหัวฉีด

7.หลังจากตรวจสอบรายการข้างต้น ให้เริ่มการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์อัตโนมัติใหม่ตั้งแต่ต้น

8.หากยังไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาด ให้ลองจัดตำแหน่งหัวพิมพ์ด้วยตัวเอง

 

รหัสข้อผิดพลาด E60

สาเหตุ ระดับหมึกที่เหลืออยู่ในตลับใดตลับหนึ่งอาจถึงเส้นขีดล่างที่แสดงบนตลับหมึก / หมึกใกล้หมด

การแก้ไข หากต้องการตรวจสอบระดับหมึกที่เหลืออยู่ ให้ตรวจสอบหมึกที่เหลืออยู่ในตลับหมึกด้วยสายตา

หากระดับหมึกที่เหลืออยู่ต่ำกว่าเส้นขีดล่าง ให้เติมหมึกสีที่ตรงกันใส่ในตลับหมึก

หากทำการพิมพ์ต่อไปในขณะที่ระดับหมึกเหลือต่ำกว่าขีดบอกระดับล่าง เครื่องพิมพ์อาจต้องใช้หมึกจำนวนหนึ่งเพื่อกลับสู่สถานะที่พิมพ์ได้และอาจได้รับความเสียหายด้วย

หากต้องการพิมพ์ต่อ กดปุ่มสีดำ(Black)หรือปุ่มสี(Color)ของเครื่องพิมพ์

หลังจากการดำเนินการนี้ ฟังก์ชันการแจ้งเตือนระดับหมึกที่เหลืออยู่จะไม่ทำงาน

หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ใหม่ ให้เติมหมึกแต่ละสีจนถึงเส้นขีดบนที่แสดงบนตลับหมึกแล้วกดปุ่ม สีดำ(Black) หรือปุ่มสี(Color)ของเครื่องพิมพ์อย่างน้อย 5 วินาที หากเติมหมึกไม่ถึงเส้นขีดบน อาจเกิดข้อผิดพลาดที่สำคัญกับความถูกต้องของฟังก์ชันแจ้งเตือนระดับหมึกที่เหลืออยู่

 

รหัสข้อผิดพลาด P02

สาเหตุ อาจมีวัสดุแปลกปลอมหรือเศษกระดาษเข้าไปติดค้างภายในเครื่อง

การแก้ไข ยกเลิกการพิมพ์ และปิดเครื่องพิมพ์ และตรวจสอบรายการต่อไปนี้:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเคลื่อนที่ของตัวยึดตลับหมึกไม่ถูกกีดขวางโดยตัวค้ำยัน กระดาษที่ติดค้าง ฯลฯ

นำสิ่งกีดขวางออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกได้ถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง

เปิดชุดฝาสแกนขึ้น จากนั้นดันฝาครอบล็อกตลับหมึกขึ้นเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งตลับหมึกอย่างถูกต้อง

 

รหัสข้อผิดพลาด P07, P08

สาเหตุ ซับหมึกเต็ม

การแก้ไข เคลียร์ซับหมึก (วิธีเคลียร์ซับหมึก คลิ๊ก)

(ข้อมูลมาจาก https://ij.manual.canon/ij/webmanual/ErrorCode/G2010%20series/TH/ERR/1470.html)

Comments powered by CComment