รายละเอียดของซอฟแวร์

Airlink 1.0.1 For Ubuntu 10.04.3 Server64 เท่านั้น

ดาวน์โหลด

Ubuntu-10.04.3-server-amd64
#Download file http://goo.gl/7NiXXO

Airlink 1.0.1 (Ubuntu 10.04.3)
#Download file+Manual GoogleDrive

Comments powered by CComment