ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

#########  Drop Flood Ping ###########

/ip firewall filter add chain=input protocol=icmp limit=50/5s,2 comment="Allow limited pings"
/ip firewall filter add chain=input protocol=icmp action=drop comment="Drop excess pings"


#########   End ############

Comments powered by CComment