ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

##########  Block Ultrasurf ##########

ip firewall address-list add address=65.49.0.0/17 disabled=no list=UltraSurfServers comment="Block UltraSurfServers"
ip firewall address-list add address=204.107.140.0/24 disabled=no list=UltraSurfServers comment="Block UltraSurfServers"
ip firewall mangle add action=add-src-to-address-list address-list=UltraSurfUsers address-list-timeout=5m chain=prerouting comment="Block UltraSurfServers" disabled=no dst-address-list=UltraSurfServers dst-port=443 protocol=tcp
ip firewall filter add action=drop chain=forward comment="Block UltraSurfServers" disabled=no dst-port=443 protocol=tcp src-address-list=UltraSurfUsers

##########   END   ##########

Comments powered by CComment