ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

##########  Brute Force FTP ##########

/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=21 src-address-list=ftp_blacklist action=drop comment="drop ftp brute forcers"
/ip firewall filter add chain=output action=accept protocol=tcp content="530 Login incorrect" dst-limit=1/1m,9,dst-address/1m
/ip firewall filter add chain=output action=add-dst-to-address-list protocol=tcp content="530 Login incorrect" address-list=ftp_blacklist address-list-timeout=3h

##########  END  ##########

Comments powered by CComment