ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

############  Script Dyndns Basic  ##########

# Define User Variables
:global ddnsuser "DYNDNSUSER"
:global ddnspass "DYNDNSPASS"
:global ddnshost "DYNDNSHOST"

# Define Global Variables
:global ddnsip
:global ddnslastip
:if ([ :typeof $ddnslastip ] = nil ) do={ :global ddnslastip "0" }

:global ddnsinterface
:global ddnssystem ("mt-" . [/system package get system version] )

# Define Local Variables
:local int

# Loop thru interfaces and look for ones containing
# default gateways without routing-marks
:foreach int in=[/ip route find dst-address=0.0.0.0/0 active=yes ] do={
  :if ([:typeof [/ip route get $int routing-mark ]] != str ) do={
     :global ddnsinterface [/ip route get $int interface]
  }
}

# Grab the current IP address on that interface.
:global ddnsip [ /ip address get [/ip address find interface=$ddnsinterface ] address ]

# Did we get an IP address to compare?
:if ([ :typeof $ddnsip ] = nil ) do={
   :log info ("DynDNS: No ip address present on " . $ddnsinterface . ", please check.")
} else={
  :if ($ddnsip != $ddnslastip) do={
    :log info "DynDNS: Sending UPDATE!"
    :local str "/nic/update?hostname=$ddnshost&myip=$ddnsip&wildcard=NOCHG&mx=NOCHG&backmx=NOCHG"
    /tool fetch address=members.dyndns.org src-path=$str mode=http user=$ddnsuser \
        password=$ddnspass dst-path=("/DynDNS.".$ddnshost)
    :delay 1
    :local str [/file find name="DynDNS.$ddnshost"];
    /file remove $str
    :global ddnslastip $ddnsip
  }
}

###################  end  ##################

############  Script Dyndns V5.X  ##########

# Set needed variables
:local username "npintong"
:local password "1Qazxsw2"
:local hostname "smartlib.dyndns.info"

:global dyndnsForce
:global previousIP

# print some debug info
:log info ("UpdateDynDNS: username = $username")
:log info ("UpdateDynDNS: password = $password")
:log info ("UpdateDynDNS: hostname = $hostname")
:log info ("UpdateDynDNS: previousIP = $previousIP")

# get the current IP address from the internet (in case of double-nat)
/tool fetch mode=http address="checkip.dyndns.org" src-path="/" dst-path="/dyndns.checkip.html"
:delay 1
:local result [/file get dyndns.checkip.html contents]

# parse the current IP result
:local resultLen [:len $result]
:local startLoc [:find $result ": " -1]
:set startLoc ($startLoc + 2)
:local endLoc [:find $result "</body>" -1]
:local currentIP [:pick $result $startLoc $endLoc]
:log info "UpdateDynDNS: currentIP = $currentIP"

# Remove the # on next line to force an update every single time - useful for debugging,
# but you could end up getting blacklisted by DynDNS!

#:set dyndnsForce true

# Determine if dyndns update is needed
# more dyndns updater request details http://www.dyndns.com/developers/specs/syntax.html

:if (($currentIP != $previousIP) || ($dyndnsForce = true)) do={
   :set dyndnsForce false
   :set previousIP $currentIP
   :log info "$currentIP or $previousIP"
   /tool fetch user=$username password=$password mode=http address="members.dyndns.org" \
      src-path="nic/update?system=dyndns&hostname=$hostname&myip=$currentIP&wildcard=no" \
      dst-path="/dyndns.txt"
   :delay 1
   :local result [/file get dyndns.txt contents]
   :log info ("UpdateDynDNS: Dyndns update needed")
   :log info ("UpdateDynDNS: Dyndns Update Result: ".$result)
   :put ("Dyndns Update Result: ".$result)
} else={
   :log info ("UpdateDynDNS: No dyndns update needed")
}

###################  end  ##################

############  Script Dyndns V6.X  ##########

:global ddnsuser "theddnsusername"
:global ddnspass "theddnspassword"
:global theinterface "interfacename"
:global ddnshost blabla.dyndns.org
:global ipddns [:resolve $ddnshost];
:global ipfresh [ /ip address get [/ip address find interface=$theinterface ] address ]
:if ([ :typeof $ipfresh ] = nil ) do={
   :log info ("DynDNS: No ip address on $theinterface .")
} else={
   :for i from=( [:len $ipfresh] - 1) to=0 do={
      :if ( [:pick $ipfresh $i] = "/") do={
    :set ipfresh [:pick $ipfresh 0 $i];
      }
}
 
:if ($ipddns != $ipfresh) do={
    :log info ("DynDNS: IP-DynDNS = $ipddns")
    :log info ("DynDNS: IP-Fresh = $ipfresh")
   :log info "DynDNS: Update IP needed, Sending UPDATE...!"
   :global str "/nic/update\?hostname=$ddnshost&myip=$ipfresh&wildcard=NOCHG&mx=NOCHG&backmx=NOCHG"
   /tool fetch address=members.dyndns.org src-path=$str mode=http user=$ddnsuser \
         password=$ddnspass dst-path=("/DynDNS.".$ddnshost)
    :delay 1
    :global str [/file find name="DynDNS.$ddnshost"];
    /file remove $str
    :global ipddns $ipfresh
  :log info "DynDNS: IP updated to $ipfresh!"
    } else={
     :log info "DynDNS: dont need changes";
    }
}

###################  end  ##################

Comments powered by CComment