ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

# BY MangMee https://www.facebook.com/MangMeeWiFi
# Programe https://www.facebook.com/notes/653141608145053 <<< อัพเดตทุกเดือน
# IP+PORT https://www.facebook.com/groups/NET.GAME.MangMee <<< อัพเดตทุกเดือน
# Airlink  https://www.facebook.com/groups/airlink.hotspot
# Airlink http://www.airlink.getairsoft.com/board.html
****************************************************************************************************

# ClickAlot
# BY MangMee
# UP Date 10/01/2558 11:10
# Local3 กับ  WAN2_conn แก้เป็นของตนเองนะครับ

/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=prerouting disabled=no in-interface=Local3 dst-address=203.170.249.0/24 dst-port=9900-9903 new-connection-mark=WAN2_conn passthrough=yes protocol=tcp comment="FinalBullet"
add action=mark-connection chain=prerouting disabled=no in-interface=Local3 dst-address=27.254.94.0/24 dst-port=9000,9900-9903 new-connection-mark=WAN2_conn passthrough=yes protocol=tcp

Comments powered by CComment