ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

############  Start  Block LINE  ############

/ip firewall filter add action=drop chain=forward dst-address=119.235.235.0/25 dst-port=443 protocol=tcp

############  END  Block LINE  ############

Comments powered by CComment