ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

############  Start  Rapidshare.com  ############

/ip firewall filter
add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-address=62.67.46.0/24 dst-port=80 protocol=tcp
add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-address=62.67.57.0/24 dst-port=80 protocol=tcp
add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-address=64.214.225.0/24 dst-port=80 protocol=tcp
add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-address=64.215.245.0/24 dst-port=80 protocol=tcp
add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-address=80.129.35.0/24 dst-port=80 protocol=tcp
add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-address=80.231.56.0/24 dst-port=80 protocol=tcp
add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-address=80.239.151.0/24 dst-port=80 protocol=tcp
add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-address=80.239.159.0/24 dst-port=80 protocol=tcp
add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-address=80.239.226.0/24 dst-port=80 protocol=tcp
add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-address=80.239.236.0/24 dst-port=80 protocol=tcp
add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-address=82.129.35.0/24 dst-port=80 protocol=tcp
add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-address=82.129.36.0/24 dst-port=80 protocol=tcp
add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-address=82.129.39.0/24 dst-port=80 protocol=tcp
add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-address=195.122.131.0/24 dst-port=80 protocol=tcp
add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-address=195.219.1.0/24 dst-port=80 protocol=tcp
add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-address=206.57.14.0/24 dst-port=80 protocol=tcp
add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-address=207.138.168.0/24 dst-port=80 protocol=tcp
add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-address=212.162.2.0/24 dst-port=80 protocol=tcp
add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-address=212.162.63.0/24 dst-port=80 protocol=tcp
add chain=forward content=rapidshare action=drop

############  END  Block LINE  ############

Comments powered by CComment