ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

##########  Brute Force Winbox ##########

/ip firewall filter add chain=input action=jump jump-target=Brute protocol=tcp dst-port=8291 comment="Check Brute" disabled=no
/ip firewall filter add chain=Brute protocol=tcp dst-port=8291 connection-state=new src-address-list=safe action=accept comment="Allow WinBox safe hosts" disabled=no
/ip firewall filter add chain=Brute protocol=tcp dst-port=8291 connection-state=new src-address-list=wb_stage3 action=add-src-to-address-list address-list=wb_blacklist address-list-timeout=10d comment="WinBox brute forcers blacklisting" disabled=no
/ip firewall filter add chain=Brute protocol=tcp dst-port=8291 connection-state=new src-address-list=wb_stage2 action=add-src-to-address-list address-list=wb_stage3 address-list-timeout=1m comment="WinBox brute forcers the third stage" disabled=no
/ip firewall filter add chain=Brute protocol=tcp dst-port=8291 connection-state=new src-address-list=wb_stage1 action=add-src-to-address-list address-list=wb_stage2 address-list-timeout=1m comment="WinBox brute forcers the second stage" disabled=no
/ip firewall filter add chain=Brute protocol=tcp dst-port=8291 connection-state=new action=add-src-to-address-list address-list=wb_stage1 address-list-timeout=1m comment="WinBox brute forcers the first stage" disabled=no
/ip firewall filter add chain=Brute protocol=tcp dst-port=8291 src-address-list=wb_blacklist action=drop comment="Drop WinBox brute forcers" disabled=no

##########  END  ##########

Comments powered by CComment